ДП "Шепетівкагаз"

Головним завдання підприємства є газопостачання для всіх категорії населення!

Аварійна служба газу 104!

Гаряча лінія т.4-03-00 Вт. та Чт. з 9:00 по 16:00

MENU
Головна » Файли » Мої файли

Договір на постачання природного газу промисловим споживачам.
22.04.2016, 14:44

 

ДОГОВІР №

          на постачання природного газу

м. Шепетівка                                                                                                                                                    __________________ р.

 

 

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ШЕПЕТІВКАГАЗ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ШЕПЕТІВКАГАЗ»,ЕІС код 56X9300000003308, що здійснює діяльність на підставі ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, далі – Постачальник, в особі Директора ДП “Шепетівкагаз» ПАТ « Шепетівкагаз » Хоронжука Олександра Івановича, яке діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і з однієї сторони, і  ________________________________________________________________________________________________________________________,                 ЕІС код  __________________________, далі -  Споживач, в особі ___________________________________________________  , який діє на підставі _______________________________________ , з  другої сторони,  а разом поіменовані Сторони, уклали цей договір на постачання природного газу (далі – Договір) на наведених нижче умовах.

                Найменування Оператора газорозподільної системи, далі – Оператор ГРМ, з яким Споживач уклав договір розподілу природного газу: ПАТ “Шепетівкагаз”. Договір розподілу природного газу між Споживачем та Оператором ГРМ укладено на підставі заяви приєднання № ____________ від _________________ 2016 року.

 

Терміни та визначення

         Терміни, що вживаються у Договорі, мають такі значення:

         об'єкт Споживача – технологічний комплекс, що складається з газопроводів та споруд на них, призначених для споживання природного газу, що на праві власності чи користування належать Споживачеві;

         оператор газорозподільної системи (Оператор ГРМ) - суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою, до газових мереж якого підключений Споживач (об’єкт Споживача);

         оператор газотранспортної системи (Оператор ГТС) - суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь замовників;

         природний газ– корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск – 760 мм ртутного стовпчика і температура – 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією;

         Кодекс ГТС– Кодекс газотранспортної системи, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2493;

         Кодекс ГРМ– Кодекс газорозподільних систем, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2494;

         Правила постачання газу–Правила постачання природного газу, затверджені Постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2496.

         Інші терміни використовуються в Договорі у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок природного газу» та прийнятих на його виконання підзаконних нормативно-правових актах.

 

I. Предмет Договору

 1. Постачальник зобов’язується передати у власність Споживачу у 2016 році природний газ (далі – газ), а Споживач зобов’язується прийняти та оплатити вартість газу у розмірах, строки та порядку, що визначені  Договором.
 2. Річний плановий обсяг постачання газу   ________________ куб. м.
 3. Планові обсяги постачання газу по місяцях:

 

 

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

січень

 

квітень

 

липень

 

жовтень

 

лютий

 

травень

 

серпень

 

листопад

 

березень

 

червень

 

вересень

 

грудень

 

 

 1. Добові планові обсяги постачання газу визначаються шляхом ділення місячного планового обсягу газу на кількість днів протягом цього місяця.
 2. Передача газу за цим Договором здійснюється на межах балансової належності об'єктів Споживача відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування (далі – пункти призначення).

 

 

II.  Якість, обсяг природного газу та умови його постачання 

 1. Якість газу, який передається Споживачеві в пунктах призначення, має відповідати вимогам, установленим державними стандартами та технічним умовами щодо його якості.
 2. Постачання газу здійснюється за умови:
 1. наявності діючого між Споживачем та Оператором ГРМ договору розподілу газу,
 2. відсутності заборгованості у Споживача за минулі періоди перед Постачальником (або оплати відповідно до графіка погашення заборгованості) та оплати поточних платежів,
 3. відсутності простроченої заборгованості Споживача за поставлений природний газ перед іншими постачальником газу (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою такого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків,
 4. підтвердження в установленому порядку Оператором ГТС місячного обсягу постачання газу, виділеного для забезпечення Споживача (об'єктів Споживача) (далі – підтверджений обсяг газу).
 1. Обсяг переданого (спожитого) газу за розрахунковий період (пункт 4.1. Договору), що підлягає оплаті Споживачем, визначається на межі балансової належності між Оператором ГРМ та Споживачем на підставі даних комерційних вузлів обліку (лічильників газу), визначених в заяві-приєднанні до договору розподілу природного газу, укладеного між Оператором ГРМ та Споживачем, а також з урахуванням процедур, передбачених Кодексом ГРМ.
 2. Місячний обсяг відбору (споживання) газу Споживачем не повинен перевищувати підтверджений обсяг газу більш ніж на ±5%.
 3. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу на 01 число розрахункового місяця здійснюється за письмовою заявою Споживача Постачальником у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів газу не менше ніж за 15 календарних днів до початку розрахункового місяця.
 4. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу на 15 число розрахункового місяця здійснюється за письмовою заявою Споживача Постачальником у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів газу не менше ніж за 6 (шість) робочих днів відповідно до 15 числа розрахункового місяця.
 5. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу на 25 число розрахункового місяця здійснюється за письмовою заявою Споживача Постачальником у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів газу не менше ніж за 6 (шість) робочих днів відповідно до 25 числа розрахункового місяця.
 6. Постачання та споживання підтверджених обсягів газу протягом місяця здійснюється, як правило, в рівномірному режимі, виходячи із середньодобової норми (далі – добова норма), яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на кількість днів протягом цього місяця, або згідно узгодженого сторонами графіку у випадку, якщо споживання здійснюється протягом місяця нерівномірно.
 7. Визначення (звіряння) фактичного обсягу поставленого (спожитого) природного газу між Сторонами здійснюється в наступному порядку:
 1. За підсумками розрахункового періоду Споживач до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати Постачальнику копію відповідного акта про фактичний обсяг розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ та Споживачем, відповідно до вимог Кодексу ГРМ.
 2. На підставі отриманих від Споживача даних та\або даних Оператора ГРМ Постачальник протягом трьох робочих днів готує два примірники акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписаних уповноваженим представником Постачальника.
 3. Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі газу зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі газу, підписаний уповноваженим представником Споживача та скріплений печаткою Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану та обґрунтовану відмову від підписання акта приймання-передачі газу.
 4. У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі газу Споживачем,обсяг постачання (споживання) газу встановлюється Постачальником в односторонньому порядку, на підставі даних Оператора ГРМ. Споживач в такому разі не позбавлений права звернутись до суду за вирішенням спору з приводу обсягів спожитого газу. До прийняття рішення судом та набрання таким рішенням законної сили, обсяг спожитого газу та вартість послуг з його постачання встановлюється відповідно до даних Постачальника.
 5. У випадку не повернення Споживачем підписаного оригіналу акту приймання-передачі газу, або ненадання письмової обґрунтованої відмови від його підписання до 10 числа місяця, наступного за звітним, такий акт вважається підписаним Споживачем, а обсяг спожитого газу встановлюється відповідно до даних Оператора ГРМ.

 

 

III. Ціна постачання природного газу

 1. Розрахунки за поставлений Споживачеві газ здійснюються за цінами, що вільно встановлюються між Постачальником та Споживачем.
 2. Ціна газу становить 6581,60 грн. за 1000 куб. м., крім того ПДВ 1316,32 грн., всього з ПДВ –7897,92 грн. (Сім тисяч вісімсот дев’яносто сім грн. дев’яносто дві коп.).
 3. Ціна, зазначена в п. 3.2. Договору, може змінюватись протягом дії Договору. Зміна ціни  узгоджується шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.
 4. Сторони домовились, що ціна газу, розрахована відповідно до пунктів 3.2. та 3.3. цього Договору, застосовується Сторонами при складанні актів приймання-передачі газу та розрахунках за цим Договором.
 5. Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу та загального обсягу фактично поставленого (спожитого) газу, визначеного згідно з розділом ІІ цього Договору.
 6. Загальна сума Договору складається із місячних сум вартості газу поставленого Споживачеві за даним Договором.

        

                                                                                                   IV. Порядок та строки проведення розрахунків

 1. Розрахунковий період за Договором становить один календарний місяць – з 07.00 години першого дня місяця до 07.00 години першого дня наступного місяця включно.
 2. Оплата газу здійснюється Споживачем шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника  в наступному порядку:
 1. шляхом 100% місячної вартості запланованого обсягу газу сплачується  до 25 числа місяця поставки, що передує місяцю постачання. Споживач самостійно розраховує суму платежу, виходячи з ціни газу на наступний розрахунковий період та відповідної величини договірного обсягу газу, заявленого на наступний розрахунковий період. У разі відсутності інформації про ціну газу на наступний розрахунковий період до дати здійснення оплати Споживач розраховує суму платежу за ціною, що діяла у попередньому місяці.
 2. У разі збільшення в установленому порядку підтвердженого обсягу газу протягом розрахункового періоду Споживач здійснює оплату вартості додатково заявлених обсягів газу в п'ятиденний строк після збільшення цього обсягу.
 3. Остаточний розрахунок по оплаті місячної вартості газу (п. 3.6. Договору) здійснюється до 05 числа місяця, наступного за місяцем постачання газу.
 1. Датою оплати (здійснення розрахунку) є дата зарахування коштів на банківський рахунок Постачальника.
 2. У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати вартості газу, Сторони за взаємною згодою можуть укласти графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до цього Договору. Укладення Сторонами та дотримання Споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від виконання поточних зобов'язань за Договором.
 3. У разі відсутності графіка погашення заборгованості Постачальник має право грошові кошти, отримані від Споживача за газ в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача відповідно до черговості її виникнення.
 4. У разі переплати вартості газу сума переплати зараховується Постачальником в рахунок оплати газу на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок Споживача на його письмову вимогу.
 5. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами протягом десяти днів з дати пред'явлення вимоги про це однієї із Сторін на підставі відомостей про фактичну оплату вартості газу Споживачем та актів приймання-передачі газу.
 6. Податкові накладні та додатки до них оформлюються Сторонами в електронній формі, згідно з вимогами норм Податкового кодексу України та прийнятих на його виконання підзаконних нормативно-правових актів.

 

 

V. Права та обов'язки Сторін

5.1. Постачальник має право:

 1. Отримувати від Споживача оплату поставленого газу відповідно до умов розділів III, IV Договору.
 2. Безперешкодного доступу на територію об’єктів Споживача, а також до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу. Доступ здійснюється працівниками (представника) Постачальника за пред'явленням службового посвідчення (довіреності).
 3. Отримувати повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання природного газу.
 4. Ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання газу Споживачу згідно з умовами цього Договору та Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2496 (далі – Правила постачання газу).
 5. Надавати доручення Оператору ГРМ щодо обмеження (припинення) постачання газу Споживачеві згідно з умовами розділу VII Договору та відповідно до порядку, встановленого законодавством.
 6. Визначати в порядку, передбаченому розділом II Договору, обсяг споживання газу.

5.2. Постачальник зобов'язується:

5.2.1.Забезпечувати постачання газу до пунктів призначення на умовах та в обсягах, визначених Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору газу та розрахунків за його постачання.

5.2.2. Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного Споживачу обсягу природного газу за умови, що Споживач виконав власні обов’язки перед Постачальником,для замовлення необхідного Споживачу обсягу природного газу.

5.2.3. В установленому порядку розглядати запити Споживача, які стосуються питань постачання природного газу за цим Договором.

5.2.4. Своєчасно повідомляти Споживача про початок процесу ліквідації Постачальника або визнання банкрутом, про призупинення/анулювання ліцензії на право постачання природного газу (крім випадків змін до законодавства, що виключають необхідність отримання ліцензії на даний вид господарської діяльності). У разі настання вказаних обставин, обов’язок Постачальника щодо своєчасного повідомлення вважається виконаним з моменту опублікування (розміщення) відповідних оголошень (інформації) в засобах масової інформації або в мережі інтернет згідно вимог чинного законодавства.

5.2.5. Складати та підписувати акт приймання-передачі газу у порядку, визначеному Договором.

5.3. Споживач має право:

5.3.1. Отримувати природний газ в обсягах та на умовах, визначених цим Договором.

5.3.2. Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства.

5.3.5.    Вимагати поновлення постачання газу в установленому законодавством порядку після усунення порушень і компенсації оплати вартості послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання цього Договору.

5.3.6. На зміну постачальника у порядку передбаченому Договором та нормативно-правовими актами з цього питання.

5.4. Споживач зобов'язується:

5.4.1. Дотримуватись дисципліни споживання газу, визначеної Розділом ІІ Договору, а також Правилами постачання природного газу.

5.4.2. Оплачувати Постачальнику вартість газу на умовах та в обсягах, визначених Договором.

5.4.3.Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання газу.

5.4.4. Забезпечити допуск працівників (представників) Постачальника за пред'явленням службового посвідчення (довіреності) на територію власних об’єктів, а також до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу.

5.4.5. Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

 • порушення строків розрахунків за Договором;
 • відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного Споживачу;
 • перевитрат добового та/або місячного підтвердженого обсягу газу без узгодження з Постачальником;
 • припинення або розірвання Договору;
 • в інших випадках, передбачених Правилами постачання газу, іншими актами законодавства.

5.4.6.У разі відчуження об’єкту (або частини об’єкту) Споживача, звільнення займаного Споживачем об’єкту (або його частини), у разі вчинення будь-яких інших дій, внаслідок чого Споживач повністю припинятиме споживання природного газу:

 • повідомити Постачальника не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня такого відчуження, звільнення та/або остаточного припинення споживання природного газу,шляхом подання письмової заяви про розірвання договору;
 • здійснити остаточний розрахунок та оплату всіх платежів, що передбачені цим Договором, до вказаного споживачем дня відчуження (звільнення) об’єкту (його частини), приміщення та/або остаточного споживання газу включно.

5.4.7. Компенсувати Постачальнику вартість послуг за відключення (обмеження/припинення) та підключення газопостачання, якщо такі послуги Оператора ГРМ здійснювались внаслідок винних дій (бездіяльності) Споживача та оплачувались Постачальником.

5.4.8. Повідомляти Оператора ГРМ, а також Постачальника про недоліки в роботі комерційних вузлів (лічильників) обліку газу (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі, пошкодження пломб) того ж дня, коли стало відомо про такі недоліки.

5.4.9. У разі необхідності різкої зміни обсягів споживання газу (більше ніж на 50 % від середньодобового обсягу) Споживач зобов’язаний повідомити про це Постачальника та Оператора ГРМ не пізніше ніж за три доби до такої зміни.

5.4.10. Оплачувати Постачальнику компенсацію, визначену Розділом VIIIДоговору.

5.5. Сторони мають також інші права та обов’язки, що імпертавино встановлені чинними нормативно-правовими актами.

 

 

VI. Відповідальність Сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з Договором і чинним законодавством України.

6.2.   Відповідальність Споживача:

6.2.1. У разі порушення Споживачем строків оплати, передбачених розділом IV Договору, Споживач сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу, за кожен день прострочення платежу.

6.2.2. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об'єм (обсяг) споживання газу за Договором буде менший від підтвердженого обсягу газу (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому Споживачем), Споживач сплачує Постачальнику неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості недовикористаного обсягу газу за розрахунковий період;

6.2.3. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний обсяг поставленого Споживачеві газу буде перевищувати підтверджений обсяг газу на цей період (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому Споживачем), Споживач сплачує Постачальнику штраф за перевищення обсягу постачання газу, що розраховується за формулою:

В = (Vф - Vп) х Ц х K, де:

Vф - обсяг фактично поставленого газу Споживачу протягом розрахункового періоду за Договором;

V п - підтверджений обсяг газу на розрахунковий період;

Ц - вартість газу за Договором;

K - коефіцієнт, який дорівнює 0,1 (при цьому, якщо перевищення обсягу газу стало наслідком відмови в доступі до об'єкта Споживача, у результаті чого Постачальник не здійснив пломбування запірних пристроїв на газових приладах Споживача, або Оператор ГРМ/ГТС не здійснив обмеження (припинення) розподілу/транспортування природного газу Споживачу, або коли Споживач не обмежив (припинив) споживання газу на письмову вимогу Постачальника, коефіцієнт дорівнює 1);

6.2.4. У разі невиконання або несвоєчасного виконання обов’язку, передбаченого підп. 5.4.6. Договору, (щодо направлення повідомлення про припинення споживання газу) – сплатити штраф у розмірі10% вартості поставленого газу за період з дня, коли повідомлення повинно бути направленим Постачальнику до дня фактичного повного припинення споживання газу.

6.3. Відповідальність Постачальника:

6.3.1. Постачальник несе відповідальність за майнову шкоду, заподіяну Споживачеві внаслідок обмеження/припинення постачання газу в пунктах призначення, що здійснене з порушенням установленого законодавством порядку.

6.3.2. У разі, якщо постачання газу Споживачу було припинено Оператором ГРМ/ГТС на виконання неправомірного доручення Постачальника, Постачальник відшкодовує Споживачу вартість або об'єм недовідпущеного газу, який обчислюється, виходячи з підтвердженого обсягу газу на відповідний період з урахуванням періоду безпідставного припинення газопостачання, та вартість робіт з припинення і повторного відновлення подачі газу після його безпідставного припинення.

6.3.3. У разі, якщо підтверджений обсяг газу буде менше планового обсягу, визначеного Договором, або несвоєчасно погоджений Постачальником з Оператором ГТС на відповідний період (за умови, що Споживачем не порушувались зобов'язання за Договором), що призвело до припинення розподілу природного газу Оператором ГРМ, Споживач має право вимагати від постачальника відшкодування вартості або об'єму недовідпущеного природного газу, який обчислюється, виходячи з планового обсягу постачання газу, визначеного Договором на відповідний період, з урахуванням періоду припинення газопостачання та вартості робіт з припинення і повторного відновлення подачі газу після його безпідставного припинення.

 

 

VII. Порядок припинення (обмеження) та відновлення газопостачання 

7.1.   Споживач зобов'язаний самостійно припинити (обмежити) власне споживання газу у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством та Договором.

7.2.   Оператор ГРМ, у тому числі за дорученням Постачальника, припиняє або обмежує постачання газу Споживачеві (на об'єкти Споживача) з дотриманням норм безпеки та нормативних документів, що визначають порядок обмеження (припинення) газу, у випадках:

 • споживання природного газу в обсязі, що перевищує установлений Договором;
 • проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;
 • перевитрат добової норми (узгодженого договором графіка нерівномірної подачі природного газу) та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу;
 • розірвання договору постачання природного газу;
 • відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування;
 • настання випадків, передбачених Правилами про безпеку постачання газу,

Газопостачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених Законом України "Про ринок природного газу", Правилами постачання газу, Кодексом ГТС, Кодексом ГРМ, Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженим наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.15 № 285.

7.3. Припинення (обмеження) газопостачання Споживачеві здійснюється Постачальником в порядку, визначеному Правилами постачання газу, Порядком пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.06 №1687, а також іншими нормативно-правовивими актами, що регулюють дані правовідносини.

7.4. Відновлення газопостачання здійснюється за погодженням Постачальника та після відшкодування споживачем витрат на припинення та відновлення газопостачання, що понесені Постачальником та/або Оператором ГРМ.

 

 

VIII. Порядок зміни постачальника

 1. Зміна постачальника може бути здійснена лише за сукупності наступних умов:
 • Споживачем попередньо укладено договір постачання газу з новим постачальником,
 • Сторони попередньо призупинили дію цього Договору в частині постачання газу або розірвали цей Договір,
 • відсутність у Споживача простроченої заборгованості за цим Договором.
 1. У разі зміни Постачальника за ініціативою Споживача до закінчення дії цього Договору в частині постачання газу, Споживач зобов’язується сплатити Постачальнику за цим Договором фінансову компенсацію у розмірі 1% від вартості недопоставленого планового обсягу газу за цим Договором.
 2. У разі наміру змінити Постачальника, Споживач повинен виконати свої зобов'язання по розрахунках перед Постачальником за цим Договором та підписати з ним додаткову угоду про розірвання договору постачання газу або його призупинення в частині постачання газу. В такому разі Сторони зобов’язуються здійснити зміну постачальника (підписати відповідну додаткову угоду про розірвання/призупинення цього Договору) в термін не більше трьох тижнів з дня направлення Споживачем повідомлення про намір змінити постачальника.
 3. Повідомлення Споживача про намір змінити Постачальника повинно містити дату розірвання (призупинення) цього Договору, яка визначається останнім календарним днем місяця перед місяцем, з якого договір постачання газу з новим постачальником набере чинності в частині постачання газу.
 4. З метою забезпечення безперебійного постачання газу,Постачальник за цим Договором постачає газ Споживачу до останнього дня терміну дії(чи до дня призупинення) існуючого договору постачання газу, а договір постачання газу з новим Постачальником, набирає чинності з наступного дня після розірвання (призупинення) договору з діючим Постачальником, але за умови, що у Споживача не буде простроченої заборгованості за цим Договором.
 5. Якщо на початок періоду фактичного постачання газу новим Постачальником чи протягом цього періоду у Споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений газ перед Постачальником за цим Договором (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим Постачальником тощо), останній має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи, передбачені Правилами постачання газу, щодо припинення постачання природного газу Споживачеві.
 6. Фактичне постачання газу новим Постачальником може починатись виключно з першого числа розрахункового періоду, наступного за тим, у якому з новим Постачальником було укладено договір на постачання, та за умови включення Споживача до підтвердженої номінації нового Постачальника в порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи.

 

 

IX. Форс-мажор 

 1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).
 2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють  виконання  зобов’язань,  передбачених   умовами договору   (контракту,   угоди   тощо),   обов’язків   згідно   із законодавчими  та  іншими  нормативними  актами,  а  саме: загроза війни,  збройний  конфлікт  або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи   але   не   обмежуючись  ворожими  атаками,  блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії,  оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади,   вторгнення,  блокада,  революція,  заколот,  повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх  осіб,  пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, заборона (обмеження)  експорту/імпорту  тощо, а також викликані винятковими погодними  умовами  і  стихійним  лихом, а саме: епідемія, циклон, ураган,  торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо,що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.
 3. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
 4. Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється у встановленому законодавством порядку.
 5. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідних підтвердних документів надати належним чином засвідчені копії таких документів іншій Стороні.
 6. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за послуги, які були надані до їх виникнення.

 

 

Х. Порядок вирішення спорів 

10.1. Спірні питання між Сторонами щодо виконання умов Договору мають вирішуватися шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку.

10.2. Сторони домовились, що строк позовної давності, у тому числі щодо стягнення основної заборгованості, пені, штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних, компенсацій встановлюється тривалістю у 3 (три) роки.

 

 

XІ. Строк дії Договору та інші умови 

 1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками (за наявності) Сторін і діє в частині постачання газу з  _______________________ 2016 року до 31 грудня 2016 року, а в частині проведення розрахунків – до їх повного здійснення.

11.2.  Договір вважається продовжений на кожний наступний  календарний  рік , якщо за місяць до закінчення строку Договору жодною зі Сторін не буде заявлено про припинення його дії в частині або перегляд його умов. При цьому, Сторони мають внести зміни до цього Договору щодо планових обсягів постачання природного газу на продовжений рік.

11.3. Одностороння відмова від виконання умов Договору не допускається.

11.4. Припинення чи розірвання Договору можливе за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди до Договору або за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін на підставі та в порядку, встановлених чинним законодавством України та Договором.

11.5.Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються письмово, підписуються уповноваженими представниками Сторін та скріплюються їх печатками (за наявності).

11.6. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через десять календарних днів після настання таких змін.

11.7. Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим Кодексом України і статус платника податку на додану вартість на загальних умовах, передбачених Податковим Кодексом України.

11.8. Характеристика статусу Споживача, як платника податків:

 1. Споживач є (не є) платником________
 2. Споживач є (не є) платником________
 3. Споживач є (не є) платником________
 4. Споживач є (не є) платником________

11.9. У разі будь-яких змін в статусі платника податків, Сторони зобов’язані повідомити про це одна одну не пізніше п’яти календарних днів з дати такої зміни.

11.10. При вирішенні питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання газу, Кодексом ГРС, Кодексом ГРМ, іншими діючими нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини на ринку природного газу.

11.11. Цей Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у Постачальника, другий – у Споживача.

 

 

 

XIІ. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Постачальник:

 

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ШЕПЕТІВКАГАЗ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ШЕПЕТІВКАГАЗ»,

Адреса: 30403, м.Шепетівка, вул.Економічна, 29

Адреса для листування:30400, м.Шепетівка, вул.К.Маркса,7

Рахунок:№ 26008052301208,                                           ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО: 315405

Код ЄДРПОУ: 39393136

ІПН:  393931322269

Витяг з реєстру платників ПДВ 1422264500024

Територіальна дільниця:

тел. (03840) 5-25-96

E-mail:dp.gazshep@ukr.net

 

______________________________­__ / О.І.Хоронжук /

М.П.

Споживач:

 

 

 

Адреса:

Рахунок:

МФО:

Код ЄДРПОУ:

Телефон:  _____________ Факс. ____________

E-mail (обов’язково): _________________________________________

 

_____________________________ /                              /

М.П.

 

 

 

 

Категорія: Мої файли | Додав: dpgazshep
Переглядів: 350 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar