MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/06005339/file4601.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ЗАТВЕРДЖЕi= 3;О

 

ЗАТВЕРДЖЕН= О
Постанова Національн= 086;ї комісії, що здійснює державне регулюванн= 103; у сферах енергетики та комунальни= 093; послуг
30 вересня 2015 року N 2500

Зареєстров= ано
в Міністерст= 074;і юстиції України
06 листопада 2015 р. за N 1386/27831


ТИПОВИЙ ДОГОВІР
постачання природного газу побутовим споживачам=

I. Загальні положення<= /span>

1.1. Цей Типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам (далі - Догові&= #1088;) є публічним = 110; регламентуn= 8; порядок та умови постачання природного газу Споживачу я = 82; товарної продукції Постачальнl= 0;ком.

1.2. Умови цього Договору розроблені відповідно до Закоl= 5;у України "Прl= 6; ринок природного газу" та Правил постачання природного газу, затвер= 076;жених постано= ;вою Національнl= 6;ї комісії, що здійснює державне регулюваннn= 3; у сферах енергетики та комунальниm= 3; послуг, від 30 вересня 2015 року N 2496 (далі - Правила постачання), та є однаковими = 76;ля всіх побутових споживачів України.

1.3. Цей Договір є договором приєднання, що укладаєт = 00;ся з урахуванняl= 4; вимог сm= 0;атей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України на невизначенl= 0;й строк у порядку, передбаченl= 6;му Правила= ;ми постачання.

Фактом укладення цього Договору є включення Постачальнl= 0;ком Споживача д = 86; свого Реєст = 88;у споживачів постачальнl= 0;ка на інформац = 10;йній платформі оператора газотранспl= 6;ртної системи на підставі заяви-приєд = 85;ання, поданої Споживачем = 74; установленl= 6;му законодавсm= 0;вом порядку.

(пунк&#= 1090; 1.3 у редакції постанови Національнl= 6;ї комісії, що здійснює
 державне регулюваннn= 3; у сферах енергетики та комунальниm= 3; послуг,
 від 10.06.2020 р. N 1080)

1.4. Терміни, що використовm= 1;ються в цьому Договорі, мають такі значення:

ЕІС-код= - персональнl= 0;й код ідентифікаm= 4;ії Споживача я = 82; суб'єкта ринку природного газу, присвоєний йому в установленl= 6;му порядку Оператором ГРМ, до газових мереж якого підключениl= 1; об'єкт Споживача;

заява-п= риєднання - письмова заява-приєд = 85;ання до умов Договору, ск= 083;адена Споживачем відповідно до вимог Дог= 086;вору за формою, наведеною в додатку до ц= 100;ого Договору, що містить персоніфікl= 6;вані дані щодо Споживача т = 72; є невід'ємно= 102; частиною Договору;

(абза&#= 1094; третій пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національнl= 6;ї комісії, що здійснює державне регулюваннn= 3;
 у сферах енергетики та комунальниm= 3; послуг, від 10.06.2020 р. N 1080)

Операт&= #1086;р ГРМ - оператор газорозподo= 0;льної системи, до газових мереж якого підключениl= 1; об'єкт Спожи= 074;ача;

особис&= #1090;ий кабінет - особиста веб-сторінк = 72; Споживача на веб-сайті Постачальнl= 0;ка, що містить персоніфікl= 6;вані дані Споживача, с= 090;атистичні дані про цін= 080; та нарахуваннn= 3; і сплату за Договором т = 72; іншу інформацію, пов'язану з виконанням Договору;

персон&= #1110;фіковані дані - персоніфікl= 6;вані дані щодо Споживача (П. І. Б., ЕІС-код, види та спос= 086;би розрахунку тощо), визначені в заяві-приєд = 85;анні, які є достатніми для проведення = 88;озрахунків за природни = 81; газ;

Пост= ;ачальник - суб'єкт господарюв= 072;ння в особі Дочір= ;нього підприємст= 074;а «Шепетівка= 075;аз»  Публічног= 086; акціонерно= 075;о товариства по газопостач= 072;нню та газифікаці= 111; « Шепетівка&#= 1075;аз», ,
                       (найменува= 085;ня Постачальн= 080;ка)

що здійснює діяльність з постачання природного газу на підставі підставі ліцензії на право провадженн= 103; господарсь= 082;ої діяльності з постачання природного газу на території України , яка затверджен= 072; постановою НКРЕКП від 11.05.20= 17 року № 633;

сайт Постачальнl= 0;ка (сайт) - веб-сайт Постачальнl= 0;ка в мережі Інтернет, що визначений = 74; заяві-приєд = 85;анні, який містит = 00; чинну редакцію Договору та Правил постачання, а також загальні умови постачання (= 091; тому числі ціни), права та обов'язки Постачальнl= 0;ка та Споживач = 72;, зазначення актів законодавсm= 0;ва, якими регулюютьсn= 3; відносини між Постача = 83;ьником та Споживачем, наявні способи досудового = 74;ирішення спорів з Постачальнl= 0;ком та іншу необ= 093;ідну інформацію;

Спожив&= #1072;ч - фізична особа, об'єкт якої фізичн = 86; підключениl= 1; до газорозподo= 0;льної системи Оператора ГРМ.

Інші терміни, що не визначен = 10; в цьому Дого= 074;орі, мають значення, передбаченo= 0; Законом України "Прl= 6; ринок природного газу" та Правилаl= 4;и постачання.

Надалі за текстом цього Договору Постачальнl= 0;к та Споживач, коли вживаються окремо, імен= 091;ються - Сторона, коли спільн = 86; - Сторони.

II. Предмет Договору<= /h3>

2.1. За цим &= #1044;оговором Постачальнl= 0;к зобов'язуєт = 00;ся постачати природний газ Споживачу в необхідних для Споживача об'ємах (обсягах), а Споживач зобов'язуєт = 00;ся своєчасно сплачувати Постачальнl= 0;ку вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені цим Договор = 86;м.

2.2. Обов'язково = 02; умовою для постачання природного газу Спожив = 72;чу є наявність = 091; Споживача укладеного = 74; установленl= 6;му порядку з Оператором = 43;РМ договору розподілу природного газу, на підс&#= 1090;аві якого Споживач набуває право право = 84;ірно відбирати газ із газор= 086;зподільної системи.

Викори&= #1089;тання природного газу може здійснюватl= 0;ся Споживачем виключно на власні побу = 90;ові потреби, у тому числі для приготу = 74;ання їжі, підігріву води та опалення своїх жилих приміщень, щ= 086; не включає професійну = 90;а комерційну діяльність.

2.3. Відносини Сторін, що є предметом цього Догов = 86;ру, але не врегульоваl= 5;і ним, регулюютьсn= 3; згідно із Законом України "Прl= 6; ринок природного газу", i= 5;равилами постачання, Кодексом газотранспl= 6;ртної системи, зат= 074;ердженим постано= ;вою НКРЕКП від 30 вересня 2015 рок= ;у N 2493, Кодексом газорозподo= 0;льних систем, затв= 077;рдженим постано= ;вою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2494.

III. Надійність та якість газопостачk= 2;ння

3.1. Для забезпеченl= 5;я безперервнl= 6;го постачання природного газу Споживачу Постачальнl= 0;к зобов'язуєт = 00;ся здійснюватl= 0; своєчасну закупівлю природного газу в обсягах, які за належних умов забезпечатn= 0; задоволеннn= 3; попиту на споживання природного газу Споживачем.

3.2. Постачальнl= 0;к зобов'язуєт = 00;ся забезпечитl= 0; якість комерційниm= 3; послуг, які надаються Споживачу з = 72; цим Договор = 86;м, що передбачає вчасне та повне інформуванl= 5;я Споживача про умови постачання, ціни на природний газ та вартість надаваних п = 86;слуг, роз'яснення значення актів законодавсm= 0;ва, якими регулюютьсn= 3; відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахункіk= 4; із Споживач = 77;м, докладання всіх можливих зусиль для вирішення спірних питань шляхом досу = 76;ового врегулюванl= 5;я.

IV. Ціна, порядо= 082; обліку та оплати природного газу

4.1. Споживач розраховуєm= 0;ься з Постачальнl= 0;ком за природни = 81; газ за ціною, що становит = 00; _________.

4.2. Ціна н&#= 1072; газ має зазначатисn= 3; Постачальнl= 0;ком у платіжних документах (рахунках та/або квита= 085;ціях абонентськl= 6;ї книжки) про сплату посл = 91;г за цим Договором, у тому числі у разі її зміни.

У випадках застосуванl= 5;я до Споживач = 72; диференційl= 6;ваних цін на природний газ суми, вка&#= 1079;ані в рахунках, відображаюm= 0;ь кожну таку диференційl= 6;вану ціну окремо.

4.3. Розрахункоk= 4;им періодом за цим Договором є календарниl= 1; місяць, крім випадків зміни поста = 95;альника природного газу.

(пунк&#= 1090; 4.3 із змінами, внесеними згідно з пос= 090;ановою
 Національн= ;ої комісії, що здійснює державне регулюваннn= 3;
 у сферах енергетики та комунальниm= 3; послуг, від 10.06.2020 р. N 1080)

4.4. Об'єм (обсяг) постачання та споживання природного газу Спожив = 72;чем за розрахункоk= 4;ий період визн = 72;чається одним із нижченаведk= 7;них способів:

1) за даними Оператора ГРМ за підсумками розрахункоk= 4;ого періоду, що містяться в базі даних Оператора газотранспl= 6;ртної системи та доведені Споживачу Оператором ГРМ відпові = 76;но до умов договору розподілу природного газу;

2) або за плановими величинами середньоміl= 9;ячного споживання газу в опалювальнl= 0;й або міжопалюваl= 3;ьний період.

Якщо об'єми (обсяги) постачання та споживан = 85;я природного газу будуть визначатисn= 0; за плановим = 80; величинами. Постачальнl= 0;к зобов'язуєт = 00;ся не рідше одн= 086;го разу на шіст= 100; місяців здійснюватl= 0; звіряння фактичного об'єму (обсягу) споживання природного газу за даними Оператора ГРМ та проводити відповідниl= 1; перерахуноl= 2; Споживачу.

(абза&#= 1094; четвертий пункту 4.4 із змінами, вне= 089;еними згідно з
 постановою Національнl= 6;ї комісії, що здійснює державне регулюваннn= 3;
 у сферах енергетики та комунальниm= 3; послуг, від 10.06.2020 р. N 1080)

За відхилення нарахованиm= 3; сум за плановими величинами та величинами фактичного = 89;поживання за даними Оп= 077;ратора ГРМ пеня не стягується.

4.5. Розрахунки Споживача з = 72; цим Договором з = 76;ійснюються за рахункам = 80; та/або квитанціямl= 0; абонентськl= 6;ї книжки Постачальнl= 0;ка. Спосіб оплати має бути визначений Споживачем = 74; заяві-приєд = 85;анні.

При цьому Споживач не обмежуєтьсn= 3; у праві здійснюватl= 0; оплату за ци= 084; Договором через банківську платіжну систему, шля= 093;ом он-лайн переказу, поштового переказу, вн= 077;сення готівки через касу Постачальнl= 0;ка та в інший не заборонениl= 1; чинним законодавсm= 0;вом спосіб.

4.6. При розрахунку за квитанціямl= 0; абонентськl= 6;ї книжки Постачальнl= 0;ка Споживач самостійно розраховує суму платеж = 91; та сплачує його Постачальнl= 0;ку не пізніше 10 ч= исла місяця, наступного за розрахункоk= 4;им.

Оплата рахунка Постачальнl= 0;ка про сплату п= 086;слуг за цим Договором має бути здійснена Споживачем = 74; термін, визначений = 74; рахунку, яки= 081; не може бути меншим п'яти робочих дні = 74; з моменту от= 088;имання Споживачем цього рахунка, яки= 081; повинен бут = 80; сплачений н = 77; пізніше 25 числа місяц = 03;, наступного за розрахункоk= 4;им.

(абза&#= 1094; другий пункту 4.6 із змінами, внесеними з = 75;ідно з
 постановою Національнl= 6;ї комісії, що здійснює державне регулюваннn= 3;
 у сферах енергетики та комунальниm= 3; послуг, від 10.06.2020 р. N 1080)

Усі платіжні документи, щ= 086; виставляютn= 0;ся Постачальнl= 0;ком Споживачу, мають містити чіт = 82;у інформацію про суму пла= 090;ежу, порядок та строки оплати, що погоджені Сторонами цього Договору.

4.7. Оплат= 072; вартості послуг з газопостачk= 2;ння за цим Договором здійснюєтьl= 9;я Споживачем виключно шляхом перерахуваl= 5;ня коштів на поточний рахунок Постачальнl= 0;ка.

Виключ&= #1077;нням є постачальнl= 0;к, на якого в установленl= 6;му законодавсm= 0;вом порядку покладені спеціальні обов'язки, як&#= 1086;му кошти мають перераховуk= 4;атися на поточний рахунок зі спеціальниl= 4; режимом вик = 86;ристання.

Поточн&= #1080;й рахунок (зокрема зі спеціальниl= 4; режимом використанl= 5;я) зазначаєтьl= 9;я у платіжних документах Постачальнl= 0;ка, у тому числі у разі його зміни.

4.8. У разі отримання субсидії та/або пільг з оплати природного газу Споживач вносить пла = 90;у за цим Договором в установленl= 6;му законодавсm= 0;вом порядку.

(пунк&#= 1090; 4.8 у редакції постанови Національнl= 6;ї комісії, що здійснює
 державне регулюваннn= 3; у сферах енергетики та комунальниm= 3; послуг,
 від 10.06.2020 р. N 1080)

4.9. Якщо Споживач не здійснив оплату за ци= 084; Договором протягом десяти днів після встан = 86;вленого строку, Постачальнl= 0;к має право зд= 110;йснити заходи з припинення постачання природного газу Споживачу у порядку, визначеномm= 1; Правилаl= 4;и постачання, крім випадк = 91; отримання ним на інформаційl= 5;ій платформі оператора газотранспl= 6;ртної системи повідомленl= 5;я про намір його спожив = 72;ча змінити постачальнl= 0;ка.

У разі порушення Споживачем строків оплати за ци= 084; Договором він сплачує пеню в розмірі 0,01 від= ;сотка суми боргу з= 072; кожен день простроченl= 5;я. Загальний розмір нарахованоo= 1; пені не може перевищуваm= 0;и 100 відсотків загальної с = 91;ми боргу. Нарахуваннn= 3; пені здійснюєтьl= 9;я починаючи з першого робочого дн = 03;, наступного = 79;а останнім днем граничного строку здійснення оплати за ци= 084; Договором.

(пунк&#= 1090; 4.9 у редакції постанови Національнl= 6;ї комісії, що здійснює
 державне регулюваннn= 3; у сферах енергетики та комунальниm= 3; послуг,
 від 10.06.2020 р. N 1080)

4.10. У разі виникнення = 91; Споживача заборгованl= 6;сті за послуги з газопостачk= 2;ння за цим Догов= 086;ром Споживач може звернутися до Постачал = 00;ника із заявою пр= 086; складення графіка погашення заборгованl= 6;сті на строк не б&#= 1110;льше 12 місяців та за вимогою Постачальнl= 0;ка подати довідки, що підтверджуn= 2;ть неплатоспрl= 6;можність Споживача. Графік погашення заборгованl= 6;сті оформлюєтьl= 9;я окремим договором про реструктурl= 0;зацію заборгованl= 6;сті. Укладення Сторонами т = 72; дотримання Споживачем графіка погашення заборгованl= 6;сті не звільняє Споживача від здійснення поточних платежів за цим Договором.

У разі відсутностo= 0; графіка погашення заборгованl= 6;сті Постачальнl= 0;к має право грошові кошти, отримані ві = 76; Споживача в поточному розрахункоk= 4;ому періоді, зарахувати = 74; рахунок погашення існуючої заборгованl= 6;сті Споживача відповідно = 76;о черговості її виникнення.

Укладе&= #1085;ня сторонами т = 72; дотримання споживачем узгодженогl= 6; графіка погашення заборгованl= 6;сті не звільняє споживача від виконан = 85;я поточних зобов'язань за договоро = 84;.

У разі недотриманl= 5;я графіка погашення заборгованl= 6;сті або простроченl= 5;я оплати поточних платежів Постачальнl= 0;к має право здійснити заходи з припинення постачання природного газу Споживачу у = 087;орядку, визначеномm= 1; Правилаl= 4;и постачання.

(пунк&#= 1090; 4.10 у редакції постанови Національнl= 6;ї комісії, що здійснює
 державне регулюваннn= 3; у сферах енергетики та комунальниm= 3; послуг,
 від 10.06.2020 р. N 1080)

4.11. Якщо Споживач не погоджуєтьl= 9;я з рахунком Постачальнl= 0;ка (не згоден із розрахованl= 6;ю сумою тощо) та має намір оскаржуватl= 0; його, Споживач сп = 83;ачує рахунок у ті= 081; частині, що ним не оспор= 102;ється.

При цьому Споживач у зручний для нього спосі = 73; (за телефоном, визначеним на сайті Пос= 090;ачальника, через особистий кабінет або письмово) ма= 108; звернутися до Постачал = 00;ника за відповідниl= 4;и роз'яснення = 84;и.

У разі отримання такого звернення Постачальнl= 0;к зобов'язуєт = 00;ся невідкладнl= 6; та у термін, достатній для його аналізу (не перевищуючl= 0; терміни, встановленo= 0; законодавсm= 0;вом), надати відповідне роз'яснення чи здійснит = 80; перерахуноl= 2; Споживачу.

До вирішення спору по сут= 110; величина нарахуваннn= 3; встановлюєm= 0;ься відповідно до даних Постачальнl= 0;ка.

4.12. Якщо Споживач буде ініціювати розірвання чи припинення цього Договору, ві= 085; має в устано= 074;леному Правила= ;ми постачання порядку попередити про це діючого Постачальнl= 0;ка та повністю розрахуватl= 0;ся з ним відпов= 110;дно до умов цьог= 086; Договору (крім випадк= 110;в зміни діючого постачальнl= 0;ка природного газу).

(пунк&#= 1090; 4.12 у редакції постанови Національнl= 6;ї комісії, що здійснює
 державне регулюваннn= 3; у сферах енергетики та комуналь = 85;их послуг,
 від 10.06.2020 р. N 1080)

V. Права та обов'язки Споживача<= /span>

5.1. Споживач ма = 08; право:

1) отримувати послуги постачання природного газу на умовах, зазначених = 91; цьому Догов = 86;рі;

2) у чіткий та прозорий спосіб безо = 87;латно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються П = 86;стачальник&#= 1086;м, та інформацію про ціну при= 088;одного газу, порядо= 082; оплати за спожитий пр = 80;родний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальнl= 0;ком відповідно = 76;о чинного законодавсm= 0;ва та/або цього Договору;

3) безоплатно отримувати інформацію про обсяги т= 072; інші показання власного споживання природного газу;

4) звертатися до Постачальнl= 0;ка для вирішен = 85;я будь-яких питань, пов'язаних з виконанням цього Договору;

5) вимагати ві = 76; Постачальнl= 0;ка надання письмової форми цього Договору, завіреної печаткою (за наявності) Постачальнl= 0;ка;

6) вимагати ві = 76; Постачальнl= 0;ка пояснень що = 76;о отриманих рахунків і у випадку незгоди з по= 088;ядком розрахункіk= 4; або розрахованl= 6;ю сумою вимагати проведення = 79;вірки розрахункоk= 4;их даних та/або оскаржуватl= 0; їх в установленl= 6;му цим Договором п = 86;рядку;

7) проводити звіряння фактичних розрахункіk= 4; з підписанняl= 4; відповідноk= 5;о акта;

8) перейти на постачання природного газу до іншо= 075;о постачальнl= 0;ка;

9) за умови відсутностo= 0; заборгованl= 6;сті за цим Договором перед Поста = 95;альником достроково призупинитl= 0; чи розірват = 80; цей Договір = 091; встановленl= 6;му цим Договор = 86;м порядку, крі= 084; випадків зміни поста = 95;альника відповідно до Правl= 0;л постачання;

(підп&#= 1091;нкт 8 пункту 5.1 замінено двома підпунктамl= 0; згідно з
 постановою Національнl= 6;ї комісії, що здійснює державне регулюваннn= 3;
 у сферах енергетики та комунальниm= 3; послуг, від 10.06.2020 р. N 1080,
у зв'язку з цим підпункти 9 - 11 вважати відповідно підпунктамl= 0; 10 - 12)

10) оскаржуватl= 0; будь-які несанкціонl= 6;вані, неправомірl= 5;і чи інші дії Постачальнl= 0;ка, що порушуют = 00; права Споживача, т= 072; брати участ = 00; у розгляді цих скарг на умовах, визн= 072;чених чинними нормативно- = 87;равовими актами та ци= 084; Договором;

11) отримувати відшкодуваl= 5;ня збитків від Постачальнl= 0;ка, що понесені = 057;поживачем у зв'язку з невиконаннn= 3;м або неналеж = 85;им виконанням Постачальнl= 0;ком своїх зобов'язань перед Споживачем, відповідно до чинних нормативно- = 87;равових актів та/або цього Договору;

12) мати інші права, передбаченo= 0; чинними нор = 84;ативно-прав&= #1086;вими актами та ци= 084; Договором.

5.2. Споживач зобов'язани = 81;:

1) забезпечувk= 2;ти своєчасну т = 72; повну оплат = 91; послуг Постачальнl= 0;ка згідно з умовами цьо = 75;о Договору;

2) укласти в установленl= 6;му порядку договір роз = 87;оділу природного газу з Оператором = 43;РМ для набуття права правомірноk= 5;о відбору газ = 91; із газорозподo= 0;льної системи та фізичної доставки газу до межі балансової належності об'єкта Споживача;

3) своєчасно повідомлятl= 0; Постачальнl= 0;ка про всі змін= 080; щодо персоніфікl= 6;ваних даних в заяв= 110;-приєднанні= ;

4) раціональнl= 6; використовm= 1;вати природний г = 72;з, обережно поводитися = 79; газовими приладами і пристроями та використовm= 1;вати отриманий природний газ виключн = 86; для власних побутових потреб;

5) не допускати несанкціонl= 6;ваного відбору при = 88;одного газу;

6) не пізніше ніж за двадцять днів до звільнення приміщення або повного припинення споживання природного газу письмово повідомити Постачальнl= 0;ка про розірвання цього Договору та розрахуватl= 0;ся за спожитий природний г = 72;з;

(підп&#= 1091;нкт 6 пункту 5.2 розділу V із змінами, вне= 089;еними згідно з
 постановою Національнl= 6;ї комісії, що здійснює державне регулюваннn= 3;
 у сферах енергетики та комунальниm= 3; послуг, від 11.08.2016 р. N 1418)

7) проводити н = 72; вимогу Постачальнl= 0;ка звіряння фактично використанl= 0;х обсягів природного газу з підписанняl= 4; відповідноk= 5;о акта та пред'являти платіжні до = 82;ументи на вимогу Постачальнl= 0;ка для перевір = 82;и правильносm= 0;і оплати;

8) відшкодовуk= 4;ати Постачальнl= 0;ку збитки, поне= 089;ені ним у зв'язку з невиконаннn= 3;м або неналеж = 85;им виконанням Споживачем своїх зобов'= 103;зань перед Постачальнl= 0;ком, відповідно до чинних нормативно- = 87;равових актів та/або цього Договору;

9) підпункт 9 пункту 5.2 виключено

(згід&#= 1085;о з постаново = 02; Національнl= 6;ї комісії, що здійснює державне
 регулюванн= ;я у сферах енергетики та комуналь = 85;их послуг, від 10.06.2020 р. N 1080,
у зв'язку з цим підпункти 10 - 12 вважати відповідно підпунктамl= 0; 9 - 11)

9) здійснити відповідні заходи з укладання д = 86;говору постачання природного газу з іншим постачальнl= 0;ком у разі отримання від діючого Постачальнl= 0;ка повідомленl= 5;я про неможли = 74;ість подальшого виконання цього Договору;

10) безперешкоk= 6;но допускати у свої житлов = 10; та підсобні приміщення, де розташованo= 0; газові прилади і пристрої, лічильники газу, предст= 072;вників Постачальнl= 0;ка після пред'я= 074;лення ними відповідниm= 3; службових посвідчень для звірянн = 03; показань фактично використанl= 0;х обсягів при = 88;одного газу;

11) виконувати інші обов'язки, покладені н = 72; Споживача чинними нормативно- = 87;равовими актами та ци= 084; Договором, у тому числі обов'язок зі сплати остаточногl= 6; рахунку після зміни постачальнl= 0;ка.

(підп&#= 1091;нкт 11 пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з пос= 090;ановою
 Національн= ;ої комісії, що здійснює державне регулюваннn= 3; у сферах
 енергетики та комунальниm= 3; послуг, від 10.06.2020 р. N 1080)

VI. Права і обов'язки Постачальнl= 0;ка

6.1. Постачальнl= 0;к має право:

1) отримувати від Споживача плату за поставлениl= 1; природний газ;

2) контролюваm= 0;и правильнісm= 0;ь оформлення = 57;поживачем платіжних документів;

3) ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та н= 072; умовах, визначених цим Договором т = 72; чинним зако = 85;одавством;

4) безперешкоk= 6;ного доступу до лічильникіk= 4; газу Споживача для перевірки показань фа = 82;тично використанl= 0;х Споживачем обсягів при = 88;одного газу;

5) проводити разом зі Споживачем звіряння фа = 82;тично використанl= 0;х обсягів природного газу з підписанняl= 4; відповідноk= 5;о акта;

6) отримувати відшкодуваl= 5;ня збитків від Споживача, щ= 086; понесені Постачальнl= 0;ком у зв'язку з невиконаннn= 3;м або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань перед Поста = 95;альником, відповідно до умов цьог= 086; Договору та чинного законодавсm= 0;ва;

7) мати інші права, передбаченo= 0; чинними нормативно- = 87;равовими актами і цим Договором.

6.2. Постачальнl= 0;к зобов'язуєт = 00;ся:

1) забезпечитl= 0; безперервнk= 7; постачання природного газу в порядку та н= 072; умовах, передбаченl= 0;х цим Договором;

2) забезпечувk= 2;ти належну якість нада = 85;ня послуг з постачання природного газу відпов = 10;дно до вимог чинного законодавсm= 0;ва та цього Договору;

3) обчислюватl= 0; і виставлят = 80; рахунки Споживачу з = 72; поставлениl= 1; природний газ відпові = 76;но до вимог, передбаченl= 0;х цим Договором;

4) надавати Споживачу інформацію про свої послуги, цін= 080; на природни = 81; газ, порядок оплати за спожитий природний газ, іншу інформацію, що вимагаєтьсn= 3; чинними нор = 84;ативно-прав&= #1086;вими актами, а також інформацію про ефективне споживання природного = 75;азу. Така інформація оприлюднюєm= 0;ься на сайті Пос= 090;ачальника і безкоштовнl= 6; надається Споживачу н = 72; його запит;

5) публікуватl= 0; на сайті (і в передбаченl= 0;х законодавсm= 0;вом випадках в засобах масової інф = 86;рмації) детальну інформацію про зміну ціни на природний газ за п'ять днів до введ= 077;ння її у дію;

6) видавати Споживачевo= 0; безоплатно розрахункоk= 4;і книжки з бланками квитанцій, платіжні документи т = 72; форми звернень;

7) розглядати = 74; установленl= 6;му законодавсm= 0;вом порядку звернення Споживача, зокрема з питань нарахувань за природни = 81; газ, і за наяв&= #1085;ості відповідниm= 3; підстав задовольняm= 0;и його вимоги;

8) забезпечувk= 2;ти належну організаціn= 2; власної роботи для можливості передачі та обробки звернення Споживача з питань, що пов'язані з виконанням цього Договору;

9) приймати плату за надані послуги будь-яким із способів, що передбаченo= 0; цим Договором;

10) відшкодовуk= 4;ати збитки, понесені Споживачем = 91; випадку невиконаннn= 3; або неналежногl= 6; виконання Постачальнl= 0;ком своїх зобов'= 103;зань за цим Договором;

11) інформуватl= 0; Споживача про умови гарантованl= 6;го постачання природного газу постач = 72;льником, на якого в установленl= 6;му законодавсm= 0;вом порядку покладені спеціальні обов'язки із постачання природного = 75;азу побутовим споживачам;

12) забезпечувk= 2;ти конфіденціl= 1;ність даних, які отримуютьсn= 3; від Споживача;

13) протягом трьох днів від дати, кол&#= 1080; Постачальнl= 0;ку стало відом = 86; про неспром = 86;жність продовжуваm= 0;и постачання природного газу Споживачу, він зобов'язуєт = 00;ся поінформувk= 2;ти Споживача про його право:

вибрат&= #1080; іншого постачальнl= 0;ка та про наслі= 076;ки невиконаннn= 3; цього;

перейт&= #1080; до постачальнl= 0;ка, на якого в установленl= 6;му порядку покладені спеціальні обов'язки (за його наявності), який не має права відмовити Споживачу в укладанні договору постачання природного газу;

на відшкодуваl= 5;ня збитків, завданих у зв'язку з неможливісm= 0;ю подальшого виконання П = 86;стачальник&#= 1086;м своїх зобов'язань за цим Договором;

14) виконувати інші обов'язки, покладені н = 72; Постачальнl= 0;ка чинним законодавсm= 0;вом та/або цим Договором.

VII. Порядок припинення та відновленнn= 3; газопостачk= 2;ння

7.1. За умови порушення Споживачем строків опл = 72;ти за цим Догов= 086;ром, у тому числі за графіком погашення з = 72;боргованос&#= 1090;і та після встановленl= 6;го цим Договором терміну, Постачальнl= 0;к має право у випадках та порядку, визначених Правилаl= 4;и постачання, здійснити заходи з припинення постачання природного газу, крім випадку отр = 80;мання ним на інформаційl= 5;ій платформі о = 87;ератора газотранспl= 6;ртної системи пов = 10;домлення про намір його споживача змінити постачальнl= 0;ка.

(пунк&#= 1090; 7.1 із змінами, внесеними згідно з пос= 090;ановою
 Національн= ;ої комісії, що здійснює державне регулюваннn= 3; у сферах
 енергетики та комунальниm= 3; послуг, від 10.06.2020 р. N 1080)

7.2. Припинення газопостачk= 2;ння не звільняє = 057;поживача від обов'язк= 091; сплатити заборгованo= 0;сть Постачальнl= 0;ку за цим Договором.

7.3. Відновленнn= 3; газопостачk= 2;ння Споживачу м = 86;же бути здійснено з = 72; умови повно = 75;о розрахунку Споживача з = 72; послуги з га= 079;опостачанн&= #1103; за цим Договором або складан = 85;я Сторонами графіка погашення заборгованl= 6;сті на умовах цього Договору та відшкодуваl= 5;ня витрат Постачальнl= 0;ка на припинен = 85;я та відновленнn= 3; газопостачk= 2;ння.

7.4. Якщо з&#= 1072; ініціативоn= 2; Споживача необхідно припинити газопостачk= 2;ння на об'єкт Споживача ч = 80; його окремі газові прилади для проведення ремонтних робіт, реконструкm= 4;ії чи технічного переоснащеl= 5;ня тощо, Споживач ма = 08; звернутися = 76;о Оператора ГРМ.

VIII. Відповідалn= 0;ність Сторін

8.1. За невиконаннn= 3; або неналежне виконання с = 74;оїх зобов'язань за цим Договором Сторони нес = 91;ть відповідалn= 0;ність, передбаченm= 1; цим Договором т = 72; чинним законодавсm= 0;вом.

8.2. Постачальнl= 0;к має право вимагати ві = 76; Споживача відшкодуваl= 5;ня збитків, а Споживач ві = 76;шкодовує збитки, понесені Постачальнl= 0;ком, виключно у разі:

поруше&= #1085;ня Споживачем строків розрахункіk= 4; з Постачальнl= 0;ком - в розмірі, погодженомm= 1; Сторонами в цьому Договорі;

відмов&= #1080; Споживача надати представниl= 2;у Постачальнl= 0;ка доступ до свого об'єкта, що за&= #1074;дало Постачальнl= 0;ку збитків, - в розмірі фактичних збитків Постачальнl= 0;ка.

8.3. Постачальнl= 0;к відшкодовуn= 8; Споживачу збитки, понесені Споживачем = 91; зв'язку з припиненняl= 4; постачання газу Споживачу Оператором ГРМ на виконання неправомірl= 5;ого доручення Постачальнl= 0;ка, в обсягах, передбаченl= 0;х Правила= ;ми постачання.

8.4. Постачальнl= 0;к не відповідає за будь-які п&#= 1077;ребої у транспортуk= 4;анні або розподілі п = 88;иродного газу, які стосуються функціонувk= 2;ння, обслуговувk= 2;ння та/або розвитку га = 79;отранспорт&#= 1085;ої та/або газорозподo= 0;льної системи, а також за будь-яке погіршення якості природного газу, що сталося з вини відповідалn= 0;ного системного оператора.

8.5. Порядок документалn= 0;ного підтверджеl= 5;ня порушень умов цього Договору, а також відшк = 86;дування збитків встановлюєm= 0;ься Правила= ;ми постачання.

8.6. За умови порушення Споживачем строків опл = 72;ти за цим Договором Споживач сплачує Пос = 90;ачальнику пеню, яка нараховуєтn= 0;ся відповідно до умов цьог= 086; Договору, починаючи з 26 числа місяц = 03;, наступного за розрахункоk= 4;им.

(розд&#= 1110;л VIII доповнено пунктом 8.6 згідно з постановою
 Національн= ;ої комісії, що здійснює державне регулюваннn= 3;
 у сферах енергетики та комунальниm= 3; послуг, від 10.06.2020 р. N 1080)

IX. Порядок розв'язання спорів

9.1. Сторони намагаютьсn= 3; вирішити вс = 10; спори та розбіжностo= 0; стосовно виконання умов цього Договору шляхом переговоріk= 4;.

9.2. У разі недосягненl= 5;я згоди щодо спірних пит = 72;нь шляхом переговоріk= 4; Сторони мають право звернутися із заявою пр= 086; вирішення с = 87;ору до Регулятора чи його територіалn= 0;ного підрозділу та/або передати спір на вирі= 096;ення суду.

9.3. Врегулюванl= 5;я спорів Регулятороl= 4; чи його тери= 090;оріальним підрозділоl= 4; здійснюєтьl= 9;я відповідно до затвердженl= 6;го Регулятороl= 4; порядку. Звернення д = 86; Регулятора чи його територіалn= 0;ного підрозділу не позбавля = 08; Сторони права на вирішення спору в судо= 074;ому порядку.

X. Форс-мажор=

10.1. Сторони звільняютьl= 9;я від відповідалn= 0;ності за часткове або повне невиконаннn= 3; зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконаннn= 3; є наслідком непереборнl= 6;ї сили (форс-ма&#= 1078;орних обставин).

10.2. Під форс-мажорн = 80;ми обставинамl= 0; розуміють надзвичайнo= 0; та невідворотl= 5;і обставини, щ= 086; об'єктивно унеможливлn= 2;ють виконання зобов'язань, передбаченl= 0;х умовами цього Договору.

10.3. Строк виконання зобов'язань за цим Догов= 086;ром відкладаєтn= 0;ся на строк дії форс-мажорн = 80;х обставин.

10.4. Сторони зобов'язані негайно повідомити про форс-мажорн = 10; обставини т = 72; протягом чотирнадцяm= 0;и днів з дня їх виникнення надати підтвердні документи щодо їх настання відповідно до законодавсm= 0;ва.

10.5. Виникнення форс-мажорн = 80;х обставин не = 108; підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнl= 0;ку за послуги, які були надані до їх &#= 1074;иникнення.

XI. Строк дії Договору та інші умови=

11.1. Цей Договір укладаєтьсn= 3; на невизначенl= 0;й строк та вважається укладеним з моменту реє = 89;трації споживача в Реєстрі споживачів постачальнl= 0;ка на інформаційl= 5;ій платформі оператора газотранспl= 6;ртної системи.

Постач&= #1072;ння за цим Договором здійснюєтьl= 9;я з дня реєстрації споживача в Реєстрі спо = 78;ивачів постачальнl= 0;ка на інформаційl= 5;ій платформі оператора газотранспl= 6;ртної системи. При цьому у випадку зміни постачальнl= 0;ка постачання за цим Договором здійснюєтьl= 9;я з дня, наступ&#= 1085;ого за днем реєстрації споживача в Реєстрі споживачів постачальнl= 0;ка на інформац = 10;йній платформі оператора газотранспl= 6;ртної системи.

Постач&= #1072;льник може відмовити Споживачу (з= 072; умови виконання Споживачем вимог Пl= 8;авил постачання) в укладенні договору у зв'язку із наявною заб = 86;ргованістю за поставлениl= 1; природний газ перед будь-яким постачальнl= 0;ком у минулих періодах аб = 86; відсутностo= 0; можливості = 91; Постачальнl= 0;ка постачати природний г = 72;з.

(пунк&#= 1090; 11.1 у редакції постанови Національнl= 6;ї комісії, що здійснює
 державне регулюваннn= 3; у сферах енергетики та комунальниm= 3; послуг,
 від 10.06.2020 р. N 1080)

11.2. У разі внесення в установленl= 6;му законодавсm= 0;вом порядку змі = 85; до змісту Типового до = 75;овору постачання природного газу побуто = 74;им споживачам, затвердженl= 6;го Регулятороl= 4;, Сторони погоджуютьl= 9;я з такими змінами у цьому Договорі.

11.3. За умови відсутностo= 0; заборгованl= 6;сті та виконанн = 03; своїх зобов'язань перед Поста = 95;альником Споживач ма = 08; право розірвати ц = 77;й Договір в будь-який ча= 089; без сплати б= 091;дь-яких штрафних санкцій чи іншої фінан = 89;ової компенсаціo= 1; Постачальнl= 0;ку шляхом нада = 85;ня Постачальнl= 0;ку односторонl= 5;ього письмового повідомленl= 5;я щонайменше за три тижні до бажаної дати розірвання, крім випадк = 10;в зміни постачальнl= 0;ка відповідно = 76;о Правил постачання..

(абза&#= 1094; перший пункту 11.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національнl= 6;ї комісії, що здійснює державне регулюваннn= 3;
 у сферах енергетики та комунальниm= 3; послуг, від 10.06.2020 р. N 1080)

Розірв&= #1072;ння (припинення дії) цього Договору не звільняє Сп = 86;живача від обов'язк= 091; сплатити заборгованo= 0;сть Постачальнl= 0;ку за цим Договором.

(пунк&#= 1090; 11.3 доповнено абзацом другим згідно з пос= 090;ановою
Національнl= 6;ї комісії, що здійснює державне регулюваннn= 3; у сферах
 енергетики та комунальниm= 3; послуг, від 10.06.2020 р. N 1080)

11.4. Постачальнl= 0;к (крім постачальнl= 0;ка, на якого в установленl= 6;му порядку покладені спеціальні обов'язки з постачання природного газу побутовим споживачам) має право в односторонl= 5;ьому порядку розірвати цей Договір лише у разі припинення газопостачk= 2;ння Споживачу у випадках, передбаченl= 0;х цим Договор = 86;м та Правl= 0;лами постачання, шляхом надання Споживачу письмового повідомленl= 5;я про намір розірвати цей Договір щонайменше за тридцять днів до бажаної дат = 80; розірвання.

11.5. Дія цього Договору також припиняєтьl= 9;я у разі:

1) анулювання ліцензії постачальнl= 0;ка на постачан = 85;я природного газу;

(підп&#= 1091;нкт 1 пункту 11.5 у редакції постанови
 Національн= ;ої комісії, що здійснює державне регулюваннn= 3;
 у сферах енергетики та комунальниm= 3; послуг, від 10.06.2020 р. N 1080)

2) банкрутствk= 2; або припинення господарсьl= 2;ої діяльності Постачальнl= 0;ком;

3) зміни власника об'єкта Споживача;

4) реєстрації споживача в Реєстрі споживачів іншого постачальнl= 0;ка на інформаційl= 5;ій платформі оператора газотранспl= 6;ртної системи у порядку, визначеномm= 1; Правилаl= 4;и постачання та Кодексом газотранспl= 6;ртної системи, зат= 074;ердженим постано= ;вою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2493. У такому випадку дія цього Договору припиняєтьl= 9;я на наступни = 81; день після реєстрації споживача в Реєстрі іншого постачальнl= 0;ка.

(пунк&#= 1090; 11.5 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
Національнl= 6;ї комісії, що здійснює державне регулюваннn= 3; у сферах
 енергетики та комунальниm= 3; послуг, від 10.06.2020 р. N 1080)

11.6. У разі якщо об'єкт споживача перебуває у = 074;ласності (користуван = 85;і) кількох осі = 73;, укладаєтьсn= 3; один догові = 88; з одним із сп&#= 1110;ввласників (користувач = 10;в) за умови пис= 100;мової згоди всіх інших співвласниl= 2;ів (користувач = 10;в), про що робиться відмітка в заяві-приєд = 85;анні.

11.7. У разі звільнення займаного приміщення (= 086;статочного припинення користуванl= 5;я природним газом) Споживач зобов'язани = 81; повідомити про це Постачальнl= 0;ка не пізніше ніж за двадцять один день до дня звільне = 85;ня приміщення (остаточног = 86; припинення користуванl= 5;я природним газом) та ост&#= 1072;точно з ним розрахуватl= 0;сь за цим Договором д = 86; вказаного Споживачем дня звільнення приміщення (остаточног = 86; припинення користуванl= 5;я природним газом) включно.

(абза&#= 1094; перший пункту 11.7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національнl= 6;ї комісії, що здійснює державне регулюваннn= 3;
 у сферах енергетики та комуналь = 85;их послуг, від 10.06.2020 р. N 1080)

У разі неповідомлk= 7;ння або несвоєчаснl= 6;го повідомленl= 5;я Споживачем Постачальнl= 0;ка про звільнення приміщення (остаточне припинення користуванl= 5;я природним газом) Спожи= 074;ач зобов'язани = 81; здійснюватl= 0; оплату посл = 91;г за цим Догов= 086;ром, виходячи з умов цього Договору.

11.8. Усі повідомленl= 5;я за цим Договором вважаються зробленими належним чином у разі, якщо вони здійснені в письмовій формі та над= 110;слані рекомендовk= 2;ним листом, вручені кур'= 108;ром або особист = 86; за зазначенимl= 0; в цьому Дого= 074;орі адресами Сторін. Дато= 102; отримання т = 72;ких повідомленn= 0; буде вважатися дата їх особ= 080;стого вручення аб = 86; дата поштового ш = 90;емпеля відділу зв'язку за місцезнахоk= 6;женням одержувача.

У разі отримання Постачальнl= 0;ком від Спожива = 95;а заяви про бажання використовm= 1;вати у взаємовіднl= 6;синах електронниl= 1; документооk= 3;іг усі документи і повідомленl= 5;я за цим Договором також можут = 00; бути складені ві = 76;повідно до законодавсm= 0;ва про електро = 85;ний документооk= 3;іг та використанl= 5;я електронниm= 3; документів. = 059; такому разі такі докуме = 85;ти і повідомле = 85;ня мають юридичну силу оригіналу документа.

(пунк&#= 1090; 11.8 доповнено новим абзацом другим згід = 85;о з постаново = 02;
Національнl= 6;ї комісії, що здійснює державне регулюваннn= 3; у сферах
 енергетики та комунальниm= 3; послуг, від 10.06.2020 р. N 1080,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Спожив&= #1072;ч зобов'язуєт = 00;ся у місячний строк повід = 86;мити Постачальнl= 0;ка про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених = 74; заяві-приєд = 85;анні.

Реквізи&= #1090;и Постачальн&= #1080;ка:
&#= 1044;ОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТ&= #1042;О «ШЕПЕТІВКА&= #1043;АЗ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО&= #1043;О ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧ&= #1040;ННЮ ТА ГАЗИФІКА= ЦІЇ «ШЕПЕТІВКА&= #1043;АЗ»,

Адр = 77;са: 30403, м .Шепетівка, вул. Економічна,= 29

Адр = 77;са для листування:= 30400, м. Шепетівка= ;,

 вул. Герої Небесної Сотні, 7

Рах = 91;нок: № UA313157840000026033300771509

АТ «Ощадбанк»<= o:p>

МФО: 31= 5784

Код ЄДРПОУ: 39393136<= /p>

ІПН:  393931322269=

Вит = 03;г з реєстру платників ПДВ 1422264500024

тел. (0= 3840) 4-08-98

E-mail: dp.gazshep@ukr.ne= t

 

 

_______________/ О.І.Хоронжук= ; /

 

М.П. (за наявності)=